Om Norsk ReiselivsForum
Norsk ReiselivsForum er en nøytral organisasjon som har ansvaret for sekretariatet ved Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda. Nemndene behandler tvister som gjelder reiser med fly, jernbane, kollektivtrafikk, båt, samt pakkereiser. Norsk ReiselivsForum har for tiden ti ansatte. Medarbeiderne har juridisk bakgrunn og/eller erfaring fra reiselivsbransjen.
Les mer om nemndene i årsberetningene:
Hvordan vi jobber
Sekretariatet forbereder saker for nemndsbehandling og utarbeider sakssammendrag. Sekretariatet skal veilede partene i klageprosessen, herunder gi veiledning i forkant av en evetuell klage. Som passasjer kan du sende inn en klage via nettsidene våre. Gå til førstesiden og velg transportmiddel.

Videre har sekretariatet ansvar for internettsidene, og i den forbindelse å spre generell kunnskap om passasjerers rettigheter. Generelle spørsmål kan rettes til post@reiselivsforum.no.

Sekretariatet innkaller og tilrettelegger for møter i nemndene. Nemndenes avgjørelser publiseres på internett, og det gis også informasjon om tjenesteyters manglende etterlevelse.

Saksbehandlingsreglene for fly-, båt- og kollektivtrafikk vil du finne i transportklagenemndforskriften kapittel 5 og 6. For pakkereisenemnda gjelder saksbehandlingsreglene i nemndas vedtekter.
Nemndenes organisering
Nemndene består av en nøytral juridisk leder, samt representanter for både tjenesteytere og passasjerinteresser.

Transportklagenemnda er hjemlet i forskrift gitt av Samferdselsdepartementet. Pakkereisenemnda har sitt grunnlag i pakkereiseloven, lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker, og avtale mellom Virke Reise Utland og Forbrukerrådet. Nemndenes avgjørelser er rådgivende.

Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda har hvert sitt styre, som påser at sekretariatet utfører sine oppgaver i tråd med forskrift/avtale.