Dine rettigheter
etter pakkereiseloven
Pakkereiseloven
Fra 1. juli 2018 ble det innført ny pakkereiselov i Norge. Den nye loven baserer seg på EUs pakkereisedirektiv 2015/2302.

Pakkereiseloven av 2018 gjelder for pakkereiser og sammensatte reisearrangementer. Loven gir regler om arrangørens informasjonsplikt ved markedsføring og salg, ansvar for gjennomføring av avtalen og reisegaranti for pakkereiser og sammensatte reisearrangementer. Pakkereiseloven inneholder også regler om overdragelse av pakkereise, avbestilling, anledning til å tegne forsikring og arrangørenes plikt til å yte bistand til sine kunder.
Hva er en pakkereise?
Hvilke avtaler som utgjør en pakkereise fremgår av pakkereiseloven § 6. Avtalen om kjøp av reise må inneholde minst to av elementene som fremgår av lovens § 6: transport, innkvartering, bilutleie eller andre turisttjenester. Med «andre turisttjenester» menes for eksempel billetter til kultur- og idrettsarrangementer, sightseeing eller lignende som utgjør en vesentlig del av reisens verdi.

Alminnelige charterturer vil i de aller fleste tilfeller utgjøre en pakkereise i pakkereiselovens forstand. Der det er uklart om et reisearrangement utgjør en pakkereise, må Pakkereisenemnda foreta en vurdering av om vilkårene i § 6 er oppfylt.
Hva er et sammensatt reisearrangement?
Sammensatte reisearrangementer er et nytt begrep i pakkereiseloven av 2018, jf. pakkereiseloven § 7. Et sammensatt reisearrangement kan ikke være en pakkereise, og må innebære salg av to forskjellige typer reisetjenester som kjøpes for samme reise eller ferie, og som fører til at det inngås separate avtaler med hver enkelt yter av reisetjenestene.

Den næringsdrivende må enten formidle den reisendes separate valg og separate betaling for hver reisetjeneste i løpet av én henvendelse til den næringsdrivendes utsalgssted, eller på målrettet måte formidle kjøp av minst én ytterligere reisetjeneste fra en annen næringsdrivende, når en avtale med den andre næringsdrivende inngås senest 24 timer etter at bestillingen av den første reisetjenesten er bekreftet.

Den næringsdrivende som selger sammensatte reisearrangementer plikter å stille reisegaranti, jf. pakkereiseloven § 42. Reisegarantien sikrer de reisende ved konkurs eller insolvens hos den næringsdrivende.

Den næringsdrivende plikter å informere sine kunder om at de ikke er beskyttet av de rettigheter som gjelder for pakkereiser, se pakkereiseloven § 39. Dersom den næringsdrivende ikke overholder sin informasjonsplikt, vil kunden likevel ha de rettigheter som gjelder for pakkereiser, jf. § 40.
Mangler ved pakkereisen
Det foreligger en mangel ved pakkereisen dersom arrangøren yter manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise, jf. pakkereiseloven § 8 bokstav d

Eksempler på mangler kan være støy, mangler ved hotellets fasiliteter, avstand til strand og bysentrum i forhold til informasjon som er gitt før reisen finner sted og mangelfull gjennomføring av utflukter eller lignende. Pakkereisenemndas avgjørelser er tilgjengelig på våre hjemmesider
Kundens rettigheter ved mangler
Dersom det foreligger mangler ved pakkereisen, kan kunden ha krav på såkalte «mangelsbeføyelser» eller erstatning. Pakkereisenemnda behandler i de fleste tilfeller krav om prisavslag, erstatning og heving (full refusjon av pakkereisens verdi).
Prisavslag og heving
Det fremgår av lovens § 31 at du kan ha krav på et passende prisavslag dersom det foreligger mangler ved reisen. Dette betyr at du vil kunne få et prosentvis avslag på din reise.

Dersom det foreligger en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføring av pakkereisen, kan du ha krav på heving og tilbakebetaling av verdien av reisetjenestene som ikke er levert, jf. pakkereiseloven § 29. Det er en forutsetning at arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative reisetjenester som kunden har godtatt.

Det er sjeldent at klagere får medhold i sine krav om heving i Pakkereisenemnda, da det må foreligge svært alvorlige mangler for at kunden skal kunne heve kjøpet. Nemnda vil i stedet kunne tilkjenne et forholdsmessig prisavslag dersom vilkårene for heving ikke er tilstede.
Avhjelp, alternative reisetjenester og erstatning
Arrangøren har rett og plikt til å avhjelpe mangler, se lovens § 27. Dersom det er støyende arbeider ved hotellet, kan arrangøren for eksempel flytte kunden til et nytt rom hvor arbeidene ikke lenger er sjenerende for den reisende. Arrangøren behøver likevel ikke tilby avhjelp dersom dette medfører uforholdsmessige kostnader. Kunden kan kreve at arrangøren skal avhjelpe mangelen innen en rimelig frist fastsatt av den reisende.

Videre har arrangøren plikt til å tilby alternative reisetjenester, jf. pakkereiseloven § 28. Eksempelvis hender det at en forhåndsbestilt utflukt blir avlyst, og i dette tilfellet plikter da arrangøren å tilby et alternativ. Alternativene må være av tilsvarende eller høyere kvalitet. Dersom de foreslåtte alternativene er av lavere kvalitet, skal kunden gis et passende prisavslag.

Dersom kunden har blitt påført tap som følge av mangler ved pakkereisen, kan han kreve erstatning fra arrangøren, jf. § 32. Kunden plikter å begrense sine tap. Arrangøren er imidlertid fritatt fra sin plikt til å betale erstatning dersom mangelen skyldtes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, som kan være for eksempel ekstremvær, krigshandlinger, streik, farlige og smittsomme sykdommer eller lignende.
Kundens plikter
Kunden plikter å underrette arrangøren om mangler uten ugrunnet opphold, jf. pakkereiseloven § 26. Kunden plikter å reklamere til arrangøren på stedet dersom dette er mulig, slik at arrangøren har anledning til å avhjelpe mangelen.

Videre har kunden selv ansvar for å sjekke sine reisedokumenter, samt å ta med pass og billetter på reisen. Kunden må også rette seg etter arrangørens anvisninger.